استعلام نرخ بیمه نامه ثالث

پوشش های در خواستی
اطلاعات بیمه نامه سال قبل

نتيجه استعلام بيمه نامه ثالث

* تمامی مبالغ موجود در جدول زیر به ریال می باشد.


نوع حق بیمه نامهثالثمازاد جانیمازاد مالیسرنشینتعداد دیاتجمع