حق بیمه پایه سالیانه انواع وسایل نقلیه برای بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادت ناشی از وسایل نقلیه در سال 1397

برای تعهدات بدنی (دیه) 3,080 میلیون ریال، تعهدات مالی 77 میلیون ریال

وسیله نقلیه حق بیمه (ریال)
8,360,000
9,900,000
11,638,000
13,024,000
مبلغ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آزانس، تاکسی، کرایه و مسافرکش شخصی درون شهری، ده درصد و سواری تاکسی و مسافرکش شخصی برون شهری، بیست درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است.
سواری شخصی
وسیله نقلیه حق بیمه (ریال)
2,076,000
2,536,000
2,786,000
2,996,000
موتور سیکلت
وسیله نقلیه حق بیمه (ریال)
10,241,000
12,331,000
15,609,000
19,008,000
23,270,000
24,662,000
بارکش با ظرفیت بارگیری
وسیله نقلیه حق بیمه (ریال)
6,131,000
9,963,000
در صورتی که وسیله نقلیه بارکش برای حمل مواد منفجره به کار رود، پنجاه درصد و چنانچه برای حمل مواد سوختنی مایع و گازی شکل استفاده شود، بیست و پنج درصد به حق بیمه مربوط اضافه میشود.
سایر
وسیله نقلیه حق بیمه (ریال)
23,969,000
24,662,000
24,937,000
30,657,000
31,845,000
46,959,000
59,081,000
62,700,000
به وسایل نقلیه عمومی شهری حمل مسافر با ظرفیت بیش از شش نفر پنجاه درصد تخفیف تعلق میگیرد.
بارکش با ظرفیت بارگیری
توضیحات

1 - تعرفه حق بیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش نشانی، با توجه به نوع و ظرفیت آنها بر اساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد.

2 - نحوه اعمال سایر انواع تخفیف ها و اضافه نرخ های حق بیمه این پوشش، تابع ضوابط مندرج در آیین نامه اجرایی ماده (18) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و با رعایت بخشنامه شماره 96/400/120058 مورخ 1396/12/09 بیمه مرکزی ج.ا ایران میباشد.

3 - با توجه به اینکه وفق قانون، جبران کسری پوشش بیمه نامه شخص ثالث در بخض تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، بر عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی قرار گرفته است. اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه نامه های صادره قبلی، منفی است. مع هذا در صورتی که بیمه گذاران برای جبران خسارت های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت های بیمه مکلفند با اخذ حق بیمه مربوط نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام نمایند.

4 - بر اساس قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه میشود.

انتقادات و پیشنهادات

لطفا نظرات و انتقادات خود را با ما درمیان بگذارید.