صدور معرفی نامه توسط مرکز درمانی

معرفی نامه درمان بیمارستانی(بستری)

معرفی نامه درمان پاراکلینیکی(سرپایی)

لیست معرفی نامه های صادره توسط مرکز درمانی

انتقادات و پیشنهادات

لطفا نظرات و انتقادات خود را با ما درمیان بگذارید.