فرم خرید اینترنتی بیمه نامه طرح جامع خانواربیمه البرز

مشخصات بیمه گذار
         
نام    نام خانوادگی
   
کد ملی ده رقم شماره شناسنامه
   
محل صدور سال تولد  
         
نشانی
استان
شهر
   
  ( بیمه گذار محترم از آنجاییکه بیمه نامه به آدرس شما ارسال خواهد شد لطفا" در ورود اطلاعات دقت لازم را مبذول فرمایید.)
آدرس
         
تلفن تلفن همراه
  آدرس ایمیل
         
مشخصات مورد بیمه
نوع مورد بیمه
واقع در طبقه
 ( 0 برای طبقه همکف ) 
وضعیت مالکیت
تعداد کل طبقات
 
نشانی
استان
شهر
 
آدرس
         
تلفن کد پستی ده رقم
   
         
مدت بیمه
 
از ساعت 24 مورخ : سال   ماه   روز    به مدت یک سال شمسی
 
سرمایه بیمه شده
سرمایه بیمه شده    ریال مبلغ حق بیمه 
367,555 ریال
559,945 ریال
74,675 ریال
735,110 ریال
193,450 ریال
54,325 ریال
به مبلغ فوق 9% بعنوان مالیات بر ارزش افزوده و عوارض افزوده شده است
خطرات مورد تعهد
/td>
ردیف موضوع بیمه خطرات تحت پوشش سرمایه بیمه
1 ساختمان و تاسیسات سیل ،آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه 400,000,000 ریال
2 اثاث و لوازم منزل سیل ، آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه 100,000,000 ریال
3 ساختمان و تاسیسات زلزله 400,000,000 ریال
4 اثاث و لوازم منزل زلزله 100,000,000 ریال
5 اثاث و لوازم منزل سرقت 25,000,000 ریال
6 اجاره محل اسکان موقت خانواده بیمه گذار قابل سکونت نبودن محل مورد بیمه ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار و سیل 5,000,000 ریال
7 مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث ناشی از آتش سوزی و یا انفجار در محل مورد بیمه اعم از جانی و مالی -حداکثر تعهد 25,000,000 ریال
8 بیمه گذار و اعضاء خانواده ساکن در محل مورد بیمه- همسر و فرزندان فوت یا نقص عضو ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار - سیل و سرقت در محل مورد بیمه برای هر نفر - حداکثر تعهد برای چهار نفر 100,000,000 ریال
9 بیمه گذار و اعضای خانواده ساکن در محل مورد بیمه - همسر و فرزندان هزینه پزشکی ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار - سیل -و سرقت بیمه گذار در محل مورد بیمه برای هر نفر- حداکثر تعهد برای چهار نفر 10,000,000 ریال

توضیح آنکه :
. حداکثر تعهد بیمه گر در مدت بیمه در قبال موارد بیمه شده هر ردیف جدول فوق از سرمایه بیمه شده آن تجاوز نخواهد کرد.
. ذینفع ساختمان بیمه شده در این گواهی مالک ساختمان می باشد.
. در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه گر فقط به تناسب مبلغ بیمه شده به قیمت واقعی ما مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
/td>
ردیف موضوع بیمه خطرات تحت پوشش سرمایه بیمه
1 ساختمان و تاسیسات سیل ،آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه 600,000,000 ریال
2 اثاث و لوازم منزل سیل ، آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه 150,000,000 ریال
3 ساختمان و تاسیسات زلزله 600,000,000 ریال
4 اثاث و لوازم منزل زلزله 150,000,000 ریال
5 اثاث و لوازم منزل سرقت 40,000,000 ریال
6 اجاره محل اسکان موقت خانواده بیمه گذار قابل سکونت نبودن محل مورد بیمه ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار و سیل 7,500,000 ریال
7 مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث ناشی از آتش سوزی و یا انفجار در محل مورد بیمه اعم از جانی و مالی -حداکثر تعهد 40,000,000 ریال
8 بیمه گذار و اعضاء خانواده ساکن در محل مورد بیمه- همسر و فرزندان فوت یا نقص عضو ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار - سیل و سرقت در محل مورد بیمه برای هر نفر - حداکثر تعهد برای چهار نفر 150,000,000 ریال
9 بیمه گذار و اعضای خانواده ساکن در محل مورد بیمه - همسر و فرزندان هزینه پزشکی ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار - سیل -و سرقت بیمه گذار در محل مورد بیمه برای هر نفر- حداکثر تعهد برای چهار نفر 15,000,000 ریال

توضیح آنکه :
. حداکثر تعهد بیمه گر در مدت بیمه در قبال موارد بیمه شده هر ردیف جدول فوق از سرمایه بیمه شده آن تجاوز نخواهد کرد.
. ذینفع ساختمان بیمه شده در این گواهی مالک ساختمان می باشد.
. در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه گر فقط به تناسب مبلغ بیمه شده به قیمت واقعی ما مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
/td>
ردیف موضوع بیمه خطرات تحت پوشش سرمایه بیمه
1 ساختمان و تاسیسات سیل ،آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه 50,000,000 ریال
2 اثاث و لوازم منزل سیل ، آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه 20,000,000 ریال
3 ساختمان و تاسیسات زلزله 50,000,000 ریال
4 اثاث و لوازم منزل زلزله 20,000,000 ریال
5 اثاث و لوازم منزل سرقت 10,000,000 ریال
6 اجاره محل اسکان موقت خانواده بیمه گذار قابل سکونت نبودن محل مورد بیمه ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار و سیل 5,000,000 ریال
7 مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث ناشی از آتش سوزی و یا انفجار در محل مورد بیمه اعم از جانی و مالی -حداکثر تعهد 10,000,000 ریال
8 بیمه گذار و اعضاء خانواده ساکن در محل مورد بیمه- همسر و فرزندان فوت یا نقص عضو ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار - سیل و سرقت در محل مورد بیمه برای هر نفر - حداکثر تعهد برای چهار نفر 10,000,000 ریال
9 بیمه گذار و اعضای خانواده ساکن در محل مورد بیمه - همسر و فرزندان هزینه پزشکی ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار - سیل -و سرقت بیمه گذار در محل مورد بیمه برای هر نفر- حداکثر تعهد برای چهار نفر 1,000,000 ریال

توضیح آنکه :
. حداکثر تعهد بیمه گر در مدت بیمه در قبال موارد بیمه شده هر ردیف جدول فوق از سرمایه بیمه شده آن تجاوز نخواهد کرد.
. ذینفع ساختمان بیمه شده در این گواهی مالک ساختمان می باشد.
. در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه گر فقط به تناسب مبلغ بیمه شده به قیمت واقعی ما مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
/td>
ردیف موضوع بیمه خطرات تحت پوشش سرمایه بیمه
1 ساختمان و تاسیسات سیل ،آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه 800,000,000 ریال
2 اثاث و لوازم منزل سیل ، آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه 200,000,000 ریال
3 ساختمان و تاسیسات زلزله 800,000,000 ریال
4 اثاث و لوازم منزل زلزله 200,000,000 ریال
5 اثاث و لوازم منزل سرقت 50,000,000 ریال
6 اجاره محل اسکان موقت خانواده بیمه گذار قابل سکونت نبودن محل مورد بیمه ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار و سیل 10,000,000 ریال
7 مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث ناشی از آتش سوزی و یا انفجار در محل مورد بیمه اعم از جانی و مالی -حداکثر تعهد 50,000,000 ریال
8 بیمه گذار و اعضاء خانواده ساکن در محل مورد بیمه- همسر و فرزندان فوت یا نقص عضو ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار - سیل و سرقت در محل مورد بیمه برای هر نفر - حداکثر تعهد برای چهار نفر 200,000,000 ریال
9 بیمه گذار و اعضای خانواده ساکن در محل مورد بیمه - همسر و فرزندان هزینه پزشکی ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار - سیل -و سرقت بیمه گذار در محل مورد بیمه برای هر نفر- حداکثر تعهد برای چهار نفر 20,000,000 ریال

توضیح آنکه :
. حداکثر تعهد بیمه گر در مدت بیمه در قبال موارد بیمه شده هر ردیف جدول فوق از سرمایه بیمه شده آن تجاوز نخواهد کرد.
. ذینفع ساختمان بیمه شده در این گواهی مالک ساختمان می باشد.
. در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه گر فقط به تناسب مبلغ بیمه شده به قیمت واقعی ما مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
/td>
ردیف موضوع بیمه خطرات تحت پوشش سرمایه بیمه
1 ساختمان و تاسیسات سیل ،آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه 200,000,000 ریال
2 اثاث و لوازم منزل سیل ، آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه 50,000,000 ریال
3 ساختمان و تاسیسات زلزله 200,000,000 ریال
4 اثاث و لوازم منزل زلزله 50,000,000 ریال
5 اثاث و لوازم منزل سرقت 15,000,000 ریال
6 اجاره محل اسکان موقت خانواده بیمه گذار قابل سکونت نبودن محل مورد بیمه ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار و سیل 5,000,000 ریال
7 مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث ناشی از آتش سوزی و یا انفجار در محل مورد بیمه اعم از جانی و مالی -حداکثر تعهد 15,000,000 ریال
8 بیمه گذار و اعضاء خانواده ساکن در محل مورد بیمه- همسر و فرزندان فوت یا نقص عضو ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار - سیل و سرقت در محل مورد بیمه برای هر نفر - حداکثر تعهد برای چهار نفر 50,000,000 ریال
9 بیمه گذار و اعضای خانواده ساکن در محل مورد بیمه - همسر و فرزندان هزینه پزشکی ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار - سیل -و سرقت بیمه گذار در محل مورد بیمه برای هر نفر- حداکثر تعهد برای چهار نفر 5,000,000 ریال

توضیح آنکه :
. حداکثر تعهد بیمه گر در مدت بیمه در قبال موارد بیمه شده هر ردیف جدول فوق از سرمایه بیمه شده آن تجاوز نخواهد کرد.
. ذینفع ساختمان بیمه شده در این گواهی مالک ساختمان می باشد.
. در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه گر فقط به تناسب مبلغ بیمه شده به قیمت واقعی ما مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
/td>
ردیف موضوع بیمه خطرات تحت پوشش سرمایه بیمه
1 ساختمان و تاسیسات سیل ،آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه 20,000,000 ریال
2 اثاث و لوازم منزل سیل ، آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه 10,000,000 ریال
3 ساختمان و تاسیسات زلزله 20,000,000 ریال
4 اثاث و لوازم منزل زلزله 10,000,000 ریال
5 اثاث و لوازم منزل سرقت 10,000,000 ریال
6 اجاره محل اسکان موقت خانواده بیمه گذار قابل سکونت نبودن محل مورد بیمه ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار و سیل 5,000,000 ریال
7 مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث ناشی از آتش سوزی و یا انفجار در محل مورد بیمه اعم از جانی و مالی -حداکثر تعهد 10,000,000 ریال
8 بیمه گذار و اعضاء خانواده ساکن در محل مورد بیمه- همسر و فرزندان فوت یا نقص عضو ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار - سیل و سرقت در محل مورد بیمه برای هر نفر - حداکثر تعهد برای چهار نفر 10,000,000 ریال
9 بیمه گذار و اعضای خانواده ساکن در محل مورد بیمه - همسر و فرزندان هزینه پزشکی ناشی از آتش سوزی - صاعقه - انفجار - سیل -و سرقت بیمه گذار در محل مورد بیمه برای هر نفر- حداکثر تعهد برای چهار نفر 1,000,000 ریال

توضیح آنکه :
. حداکثر تعهد بیمه گر در مدت بیمه در قبال موارد بیمه شده هر ردیف جدول فوق از سرمایه بیمه شده آن تجاوز نخواهد کرد.
. ذینفع ساختمان بیمه شده در این گواهی مالک ساختمان می باشد.
. در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه گر فقط به تناسب مبلغ بیمه شده به قیمت واقعی ما مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.