تکمیل فرآیند تمدید بیمه نامه بدنه
اطلاعات بیمه نامه تمدید شده
مشخصات بیمه گذار
/
/
/
/
مشخصات خودرو
جزئیات بیمه نامه
مبلغ بیمه نامه

کد رهگیری تمدید بیمه نامه بدنه

بیمه گذار محترم ، پیشنهاد تمدید بیمه نامه بدنه شما با کد رهگیری صادر گردید.


- این کد تنهاجهت تکمیل فرآیند تمدید بیمه نامه بدنه قابل استفاده می باشدو به منزله صدور اینترنتی بیمه نامه نیست.


- در صورتی که تمایل دارید ادامه تمدید را در زمان دیگری به انجام برسانید، داشتن کد رهگیری و کد بیمه گذار الزامی می باشد.


جهت پرداخت اینترنتی حق بیمه به مرحله بعد مراجعه نمایید.