راهنمای استفاده از سیستم

چنانچه در ادامه برنامه با پیغام های زیر مواجه شدید طبق راهنما ذیل عمل نمایید

معرفی نامه درمان پاراکلینیکی

راهنما مرورگر Internet Explorer
راهنما مرورگر FireFox