راهنمای استفاده از سیستم

چنانچه در ادامه برنامه با پیغام های زیر مواجه شدید طبق راهنما ذیل عمل نمایید

لیست معرفی نامه های صادره توسط مرکز درمانی

راهنما مرورگر Internet Explorer
راهنما مرورگر FireFox